Publicystyka

ISO 18000 – Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

Informacje

iso18000Przyjęty w polskich normach model systemu zarządzania BHP jest zgodny z modelami sytemu zarządzania jakością według norm serii ISO 9000 i systemu zarządzania środowiskowego według norm serii ISO 14000. Dla firm które już posiadają wdrożony system ISO 9000 lub ISO 14000, koszty związane z wdrożeniem kolejnego sytemu PN-N-18000 są już znikome, gdyż wszystkie te systemy są ujednolicone i opierają się na podobnych założeniach i zasadach. Normy ISO wymuszają podejście procesowe, co gwarantuje, że identyfikacji podlegają wszystkie procesy jakie odbywają się w firmie pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy. Gwarantuje to, że dzięki wdrożeniu sytemu zarządzania BHP wg PN-N-18000 pracodawca może wyregulować wszystkie procesy, tak że staną się bardziej efektywne, skuteczne i co najważniejsze – bezpieczne.

Wymagania i wytyczne do sytemu zarządzania BHP są sformułowane w serii Polskich Norm PN-N-18000. Model systemu zarządzania przyjęty w tych normach jest oparty na cyklu ciągłego doskonalenia (zwanym często cyklem Deminga) i obejmuje następujące elementy:- zaangażowanie najwyższego kierownictwa i polityka BHP,
– planowanie działań, na które składa się ustalenie celów ogólnych i szczegółowych oraz sporządzanie planów ich realizacji; przy ustalaniu celów konieczne jest uwzględnienie wymagań prawnych oraz wyników oceny ryzyka zawodowego,
– wdrażanie i funkcjonowanie systemu, a w tym:
– ustalenie struktury organizacyjnej i zakresu odpowiedzialności i uprawnień,
– zapewnienie zasobów potrzebnych do wdrożenia i funkcjonowania systemu,
– określenie potrzebnych kompetencji i szkolenie oraz kształtowanie świadomości i motywowanie pracowników,
– dokumentowanie systemu zarządzania BHP,
– sterowanie pracami i działaniami związanymi ze znaczącymi zagrożeniami,
– gotowość do reagowania na wypadki przy pracy i awarie,
– sprawdzanie funkcjonowania systemu w praktyce, obejmujące monitorowanie i auditowanie oraz działania korygujące i zapobiegawcze,
– przegląd istniejącego systemu zarządzania BHP dokonywany przez kierownictwo
i ciągłe doskonalenie systemu.

Logika przedstawionego systemu jest prosta: w procesie zarządzania BHP należy ustalić politykę, zaplanować działania w celu jej realizacji, stworzyć warunki wykonania tych działań, sprawdzić ich rezultaty oraz wciąż doskonalić system, dokonując okresowych ocen osiąganych wyników.
Pomocy we wdrażaniu sytemu zarządzania BHP mogą udzielić kompetentni konsultanci
z Państwowej Inspekcji Pracy i Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego, wyszkoleni w ramach projektu PHARE PL 99/IB-SO-01.

Adresaci/Zastosowanie

Normy serii PN-N-18000 można wdrażać u wszystkich pracodawców, bez względu na specyfikę działania, profil produkcji, czy też usług. Normy serii PN-N-18000 są do wdrożenia zarówno w pracodawców zatrudniających kilku pracowników, jak i w wielkich korporacjach.
Normę ISO 1800 mogą stosować wszystkie przedsiębiorstwa, których celem jest wdrożenie, utrzymywanie i doskonalenie systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy oraz postępowanie zgodnie z ustaloną przez przedsiębiorstwo polityką bezpieczeństwa i higieny pracy.
Norma dotyczy tylko tych czynników BHP, które organizacja może nadzorować i na które może mieć wpływ.

Cel/Zalety Wdrożenia

– minimalizacja strat wskutek eliminowania wypadków przy pracy i chorób zawodowych,
– zrost świadomości i motywacji załogi,
– podniesienie jakości i wydajności pracy oraz kształtowanie wizerunku przedsiębiorstwa wśród klientów, partnerów biznesowych i społeczeństwa.