Publicystyka

Polskie Centrum Akredytacji

pcaAkredytacja to formalne uznanie przez upoważnioną jednostkę akredytującą kompetencji organizacji działających w obszarze oceny zgodności, czyli jednostek certyfikujących, inspekcyjnych lub laboratoriów do wykonywania określonych działań. Upoważnienie jednostki akredytującej jest zwykle uzyskiwane od rządu.

Zasady akredytacji ujęte są w międzynarodowych normach i wytycznych, w których określone są wymagania, zarówno dla jednostek akredytujących, jak i dla podlegających akredytacji jednostek oceniających zgodność. Uzyskanie akredytacji oznacza, że akredytowane podmioty zostały ocenione według tych norm i wytycznych.

Akredytacja służy budowaniu i umacnianiu zaufania do wyników wzorcowań, badań
i inspekcji, certyfikowanych wyrobów i usług, kwalifikacji certyfikowanych osób oraz certyfikowanych systemów zarządzania. Podstawą systemu akredytacji na całym świecie stała się potrzeba zaufania potwierdzającego kompetencje laboratoriów
i jednostek certyfikujących.

W Polsce prowadzi ją Polskie Centrum Akredytacji.
Polskie Centrum Akredytacji – informacje ogólne
Adres: ul. Szczotkarska 42, 01-382 Warszawa
NIP: 951-19-98-004 REGON: 017168960
tel. 0-22-355-70-00 fax. 0-22-355-70-18
e-mail: sekretariat@pca.gov.pl
strona: www.pca.gov.pl

PCA działa na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087 z późn. zm.) oraz zgodnie z wymaganiami określonymi w normie PN-EN ISO/IEC 17011 Ocena zgodności. Ogólne wymagania dotyczące jednostek akredytujących jednostki oceniające zgodność.

Polskie Centrum Akredytacji jest członkiem organizacji skupiającej jednostki akredytujące laboratoria, jednostki certyfikujące i jednostki kontrolujące w Europie EA (European co-operation for Accreditation). Jest także członkiem międzynarodowych organizacji skupiających na całym świecie instytucje akredytujące jednostki certyfikujące i kontrolujące IAF (International Accreditation Forum, Inc.) oraz laboratoria badawcze i wzorcujące ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation). Przynależność do tych organizacji skutkuje między innymi tym, że akredytacje PCA są uznawane w Europie i na świecie.

PCA prowadzi obecnie procesy akredytacji i sprawuje nadzór nad następującymi jednostkami oceniającymi zgodność:
– laboratoria badawcze
– laboratoria wzorcujące
– jednostki certyfikujące wyroby
– jednostki certyfikujące systemy zarządzania
– jednostki certyfikujące osoby
– jednostki inspekcyjne
– weryfikatorzy EMAS
– weryfikatorzy GHG
– organizatorzy badań biegłości.

Korzyści z akredytacji:

 1. jest obiektywnym dowodem na to, że organizacje działają zgodnie z najlepszą praktyką,
 2. jest istotnym argumentem przy wyborze dostawców na rynku krajowym
  i międzynarodowym,
 3. podnosi wiarygodność wyników certyfikacji wyrobów,
 4. wpływa na wysoką jakość wyrobów i usług oraz kompetencji personelu,
 5. przyczynia się do likwidacji barier w handlu poprzez wzajemne uznawanie procedur oceny zgodności (swobodny handel międzynarodowy jest stymulatorem wzrostu ekonomicznego),
 6. odgrywa istotną rolę w procesie notyfikacji,
 7. jest niezbędnym narzędziem w procesie podejmowania decyzji oraz przy zarządzaniu ryzykiem. Organizacje mogą oszczędzić czas i pieniądze poprzez wybór akredytowanego, a zatem kompetentnego dostawcy usług oceny zgodności,
 8. może posłużyć jako środek umożliwiający dostęp do rynków eksportowych
  w Europie i na świecie – w myśl zasady „badany lub certyfikowany raz – wszędzie akceptowany”,
 9. zapewnia precyzyjne pomiary i badania przeprowadzane zgodnie z najlepszą praktyką, ogranicza liczbę wyrobów wadliwych, obniża koszty kontroli i produkcji oraz umożliwia wdrażanie innowacyjnych rozwiązań,
 10. zmniejsza ryzyko w relacjach biznesowych.

Polskie Centrum Akredytacyjne wydaje symbole akredytacji w celu posługiwania się nimi przez akredytowane podmioty dla wykazania statusu posiadanej akredytacji. Symbol akredytacji PCA informuje, że kompetencje akredytowanego podmiotu zostały uznane przez PCA. PCA zachęca do stosowania symboli akredytacji z uwagi, iż stanowią one narzędzie w tworzeniu atmosfery zaufania do działalności podmiotów oceniających zgodność zarówno w obszarze regulowanym, jak i dobrowolnym.

Źródło: www.pektowin.com.pl