Publicystyka

System HACCP

haccpInformacje

System HACCP ma na celu zapewnienie czystości higienicznej produktów spożywczych przeznaczonych dla konsumentów. HACCP jest wykorzystywany w firmach produkujących i handlujących produktami spożywczymi.
System HACCP jest obowiązkowy w krajach członkowskich Unii Europejskiej.System HACCP opiera się na:
– analizie zagrożeń zdrowotnych,
– krytycznych punktach kontroli, ustalonych na podstawie przeprowadzonej analizy zagrożeń.
HACCP jest systemowym postępowaniem mającym na celu identyfikację i oszacowanie skali zagrożeń bezpieczeństwa żywności, z punktu widzenia jej jakości zdrowotnej oraz ryzyka wystąpienia tych zagrożeń podczas przebiegu wszystkich etapów produkcji i dystrybucji. Jest to również system mający na celu określenie metod ograniczania tych zagrożeń. System HACCP pozwala na uzyskanie pewności, że zakład wykonał wszystko dla bezpieczeństwa wyrobu i konsumenta, w odniesieniu do przepisów, zasad dobrej praktyki produkcyjnej i potrzeb klientów.System HACCP opiera się na 7 zasadach:
– Przeprowadzenie analizy zagrożeń.
– Określenie krytycznych punktów kontroli.
– Ustalenie wartości krytycznych.
– Ustalenie sposobu monitorowania parametrów kontrolnych.
– Ustalenie działań korygujących, które muszą być podjęte, gdy monitorowanie wykaże przekroczenie założonych parametrów kontrolnych w krytycznych punktach kontroli.
– Ustalenie procedur weryfikacji potwierdzających skuteczność systemu.
– Opracowanie dokumentacji systemu HACCP uwzględniającej wszystkie procedury i zapisy odpowiednie do działań wynikających z zasad systemu.Od 1 stycznia 2006 r. wszystkie dyrektywy UE dotyczące higieny zostały zastąpione dwoma rozporządzeniami:
– rozporządzeniem nr 852/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych,
– rozporządzeniem nr 853/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającym szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego.

Adresaci/Zastosowanie

Producenci żywności, substancji dodatkowych do żywności, hurtownicy oraz sprzedawcy detaliczni, producenci opakowań przewoźnicy, dystrybutorzy, branża hotelarska
i gastronomiczna.

Cel/Zalety wdrożenia

  • Produkowanie bezpiecznej żywności,
  • Podniesienie wiarygodności firmy,
  • Zmniejszenie strat,
  • Ulepszenie infrastruktury technicznej przedsiębiorstwa,
  • Powtarzalność jakości produktów,
  • Zintegrowanie załogi z celami działań przyświecających zarządowi przedsiębiorstwa.