Publicystyka

Znaki jakości produktów

Znak Zgodności z Polską Normą

Znaki te mogą występować na opakowaniach produktów.

zgodnosci polska norma

kto nadaje Dowolna jednostka certyfikująca, która uzyska prawo do wydawania certyfikatów PN na podstawie umowy (licencji) zawartej z Polskim Komitetem Normalizacyjnym (PKN).
opis Znak Zgodności z Polską Normą – polski odpowiednik znaków zgodności
z normą w innych krajach:
niemiecki DIN,
francuski NF,
brytyjski BSI Kitemark.Znak zgodności PN to „zastrzeżony znak, przyznawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż dany wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innym dokumentem normatywnym”.
kto otrzymuje Wszystkie wyroby spełniające odpowiednie wymogi.
Polskie Normy są opracowywane zgodnie z procedurami zatwierdzonymi przez Prezesa PKN na podstawie art.15 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz.U. Nr 169, poz.1386 z późn. zm.).

Znak Jakości

kto nadaje Znak zastrzeżony na rzecz PCBC S.A.
opis Potwierdza, że wyrób spełnia wymagania zawarte w kryteriach stanowiących podstawę do wydania certyfikatu i charakteryzowanie się ponadstandardową: jakością, walorami użytkowymi, ergonomicznymi, zdrowotnymi, w tym także niższą niż przeciętnie materiało- i energochłonnością. Certyfikat uprawnia ponadto producenta do oznaczania wyrobu znakiem jakości zastrzeżonym.
kto otrzymuje Przyznawany jest tylko produktom o ponadstandartowej jakości, wyróżniającym się cechami organoleptycznymi oraz lepszymi wskaźnikami chemicznymi, fizycznymi lub mikrobiologicznymi, sprawdzanymi corocznie w akredytowanych laboratoriach i podczas przeprowadzanych inspekcji w nadzorze.

Znak produkcji rolnej metodami ekologicznymi

certyfikowane_rolnictwo_ekologiczne

kto nadaje Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
opis Produkt oznakowany tym znakiem powstał w wyniku prowadzenia produkcji rolnej i przetwórstwa rolno-spożywczego metodami ekologicznymi.
kto otrzymuje Producenci, którzy respektują europejskie normy ekologiczne, tj. m.in. nie stosują chemicznych środków ochrony rośli i nawozów syntetycznych.

Znak rolnictwa ekologicznego

rolnictwo ekologiczne

kto nadaje
opis Produkt ze znakiem certyfikowanego rolnictwa ekologicznego jest informacją, że:
przynajmniej 95% składników tego produktu zostało wyprodukowane metodami ekologicznymi,
produkt spełnia wymogi oficjalnego nadzoru,
produkt pochodzi bezpośrednio od producenta lub jest przygotowany
w zamkniętym opakowaniu,
na produkcie znajduje się nazwa producenta, firmy przygotowującej produkt lub sprzedawcy oraz nazwa lub kod nadany przez inspekcję.
kto otrzymuje Wszystkie polskie certyfikowane gospodarstwa ekologiczne mogą oznaczać swoje produkty tym znakiem. Użycie tego znaku jest dobrowolne.

Znak normy środowiskowej

ecolabel

kto nadaje Ustanowiony przez Komisję Europejską w 1992 roku.
opis Jest to oficjalny znak przyznawany wyrobom, które spełniają wyższe normy środowiskowe, określone w kryteriach przyjętych decyzjami Komisji UE. Europejski znak ekologiczny na wyrobach wskazuje, że są one mniej szkodliwe dla środowiska niż podobne wyroby w ciągu całego cyklu życia wyrobu.
kto otrzymuje 24 kategorie produktów, które mogą być oznaczone przez Ecolebel. Na liście znajdują się różnorodne wyroby i usługi, poczynając od pralek i telewizorów, przez wyroby papierowe, na hotelarstwie kończąc.

Znak żywność najwyższej jakości

ecoland

kto nadaje Stowarzyszenia Producentów Żywności Metodami Ekologicznymi – EKOLAND
Stowarzyszenie EKOLAND nadzoruje zasady i stawia wymagania gospodarstwom rolnym, które chcą być ekologiczne.
opis Znak ten oznacza żywność najwyższej jakości. Żywność taka pochodzi
z gospodarstwa o nieskażonym środowisku, w którym nie używa się środków chemicznych. Znak ten wskazuje, że dany artykuł spożywczy wyprodukowany został metodami ekologicznymi. Mogą to być owoce, warzywa, zboża lub ich przetwory, nabiał.
Znak EKOLANDu drukuje się na etykiecie lub opakowaniu.
kto otrzymuje Gospodarstwo ekologiczne będące członkiem Stowarzyszenia.

Znak chronionego oznaczenia geograficznego

chronione oznaczenie

kto nadaje Zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 510/2006 z dnia 20 marca 2006 r.
w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych oznaczenie Chronione Oznaczenie Geograficzne nadawane jest przez Komisję Europejską.
opis Chronione oznaczenia geograficzne również dotyczą produktu powiązanego
z obszarem geograficznym, którego nazwę noszą. Jednak powiązanie to jest innego rodzaju niż powiązanie z danym obszarem geograficznym produktu, którego dotyczy chroniona nazwa pochodzenia. Aby uzyskać ochronę oznaczenia geograficznego, produkt musi spełniać łącznie następujące warunki:
– produkt musi zostać wyprodukowany na danym obszarze geograficznym.
W przeciwieństwie do ochrony nazw pochodzenia wystarczy, że jedna z faz produkcji ma miejsce na tym obszarze geograficznym i tak np. surowce używane do produkcji mogą pochodzić z innych obszarów;
– produkt musi pozostawać w związku z obszarem geograficznym, jednakże warunek ten nie musi być spełniony, tak jak w przypadku nazwy pochodzenia. Wystarczy, że specyficzna jakość, renoma bądź inne cechy charakterystyczne będą przypisane pochodzeniu geograficznemu danego produktu.
kto otrzymuje Z wnioskiem o nadanie produktowi statusu Chronione Oznaczenie Geograficzne może wystąpić grupa producentów- stowarzyszenie (zrzeszenie) rolników, producentów lub przetwórców zajmujących się wytwarzaniem tego samego produktu rolnego lub środka spożywczego. Inne zainteresowane strony, na przykład konsumenci, eksperci także mogą być członkami grupy.

Znak tradycyjny produkt rolny

warantowana tradycyjna

kto nadaje Zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 509/2006, tradycyjny produkt rolny lub środek spożywczy zarejestrowany przez Komisję Europejską.
opis Produkt musi być produkowany przy użyciu tradycyjnych surowców lub musi charakteryzować się tradycyjnym składem, sposobem produkcji lub przetwarzania. Produkty będące GTS można wytwarzać na terenie całej Polski, pod warunkiem spełniania warunków specyfikacji. „Specyficzny charakter” oznacza natomiast cechę lub zespół cech, które w sposób klarowny odróżniają produkt rolny lub artykuł spożywczy od podobnych mu produktów lub też produktów należących do tej samej kategorii. Takimi cechami mogą być: smak, zapach lub szczególne surowce, użyte do produkcji.
O specyficznym charakterze nie może natomiast świadczyć sposób prezentacji lub pakowania produktu.
kto otrzymuje Wnioskującym musi być grupa producentów a nie pojedynczy producent.

Chroniona Nazwa Pochodzenia

chroniona nazwa

kto nadaje
opis Chroniona Nazwa Pochodzenia (ang. – Protected Designation of Origin – PDO) oznacza nazwę regionu, określonego miejsca lub, w wyjątkowych przypadkach, kraju, która służy do oznaczenia produktu rolnego lub środka spożywczego:
– pochodzącego z tego regionu, określonego miejsca lub kraju, oraz
– którego określona jakość, renoma lub inna cecha charakterystyczna może być przypisana temu pochodzeniu geograficznemu, oraz
– którego produkcja lub przetwarzanie lub przygotowywanie mają miejsce na określonym obszarze geograficznym.
kto otrzymuje Mogą występować indywidualni producenci lub grupy producentów.

Certyfikat Gwarancja Najwyższej Jakości

gwarancja najwyzszej

kto nadaje Certyfikat Gwarancja Najwyższej Jakości przyznawany jest przez Prezydium Kapituły Europejskiego Centrum Jakości.
opis Certyfikat Gwarancja Najwyższej Jakości jest wyróżnieniem promocyjnym przyznawanym na zasadach komercyjnych w celu podnoszenia jakości oferowanych usług i wytwarzanych produktów oraz utrzymywania ich na najwyższym, europejskim poziomie.
kto otrzymuje Prawo uczestniczenia w Programie przysługuje podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą w oparciu o przepisy prawa właściwego ze względu na ich siedzibę w tym prawa Unii Europejskiej.

Ekoznak

ekoznak

kto nadaje Ekoznak jest oficjalnym znakiem ekologicznym w Polsce, przyznawanym przez Polskie Centrum Badań i Ceryfikacji S.A.
opis Ekoznak gwarantuje, że wyrób nie powoduje negatywnych skutków dla środowiska i zdrowia w trakcie całego życia wyrobu, czyli przed produkcją,
w jej trakcie, podczas dystrybucji, użytkowania i recyclingu (utylizacji odpadów).
kto otrzymuje „Eko-znak” mogą otrzymywać wyroby krajowe i zagraniczne niepowodujące
(w odniesieniu do wcześniej ustalonego akceptowalnego poziomu) negatywnych skutków dla środowiska oraz spełniające ustalone kryteria dotyczące ochrony zdrowia, środowiska i ekonomicznego wykorzystania zasobów naturalnych
w trakcie całego cyklu życia wyrobu.

Znak Ekogwarancja PTRE

ekogwarancja

kto nadaje EKOGWARANCJA PTRE Sp. z o.o. od 19 marca 2002 roku kontynuując działalność Polskiego Towarzystwa Rolnictwa Ekologicznego [PTRE] , zajmującego się kontrolą i certyfikacją gospodarstw ekologicznych
od 1 kwietnia 1993 roku.
opis Znak Ekogwarancja PTRE na produkcie świadczy o tym, że produkt wytworzony został dzięki produkcji rolnej, opartej na wykorzystaniu naturalnych procesów, zachodzących w gospodarstwie rolnym.
W ekologicznym systemie produkcji wyklucza się stosowanie syntetycznych substancji takich jak: nawozy sztuczne, chemiczne pestycydy, hormony wzrostu. Nie dopuszczalne jest również wykorzystywanie organizmów modyfikowanych genetycznie i ich pochodnych.
kto otrzymuje Certyfikaty otrzymują producenci, których produkty spełniają wymagania Rozporządzenia 834/2007, które obowiązuje od 1 stycznia 2009 roku w całej Unii Europejskiej.

Zielony Certyfikat

zielony certyfikat

kto nadaje Zielony Certyfikat/EKO Certyfikat przyznawany jest przez Europejskie Centrum Jakości i Promocji Sp. z o.o.
opis Zielony Certyfikat oparty jest na najnowszych dyrektywach unijnych dotyczących systemów jakościowych, przepisach prawa żywnościowego oraz normach obowiązujących w poszczególnych branżach.
Program ma na celu poprawę poziomu technologicznego i skutecznego zabezpieczania środowiska naturalnego człowieka.
kto otrzymuje Prawo uczestniczenia w Programie przysługuje podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą w oparciu o przepisy prawa właściwego ze względu na ich siedzibę w tym prawa Unii Europejskiej.

Znak produkt nie zawiera freonów

ozon

kto nadaje Znak nie jest nadawany przez żadną z organizacji, a jego użycie weryfikowane być może jedynie przez organizacje konsumenckie.
opis Ten symbol informuje konsumenta, że produkt nie zawiera freonów, które niszczą warstwę ozonową, a tym samym przyczyniają się do globalnego ocieplenia klimatu. Na produktach tego typu (często są nimi kosmetyki) można spotkać napisy: Ozon Friendly (Przyjazny dla ozonu) oraz CFC* free (bez chlorofluorowęglowodorów).
kto otrzymuje

Znak Brytyjskie Konsorcjum Detalistów

bkd

kto nadaje Jednostki certyfikacyjne Brytyjskie Konsorcjum Detalistów (British Retail Consortium)
opis System BRC (British Retailer Consortium) to międzynarodowy standard dotyczący jakości i bezpieczeństwa żywności dla dostawców sieci handlowych.
System BRC wymaga od dostawców i producentów żywności spełnienia odpowiednich zasad:
– bezpieczeństwa
– legalności
– jakości produktu.
Certyfikat BRC ważny jest przez 1 rok.
kto otrzymuje Producenci oraz uczestnicy łańcucha żywnościowego zwracający szczególną uwagę na wysoką jakość produktów spożywczych, firma musi wykazać pełną zgodność swojego systemu z wszystkimi wymaganiami zawartymi
w standardzie BRC.

Zobacz też jak wygląda tworzenie stron internetowych w Anhor Wrocław.