Publicystyka

Analizy i opracowania

AnalizaAnalizy i opracowania są ważnymi dokumentami, w których nie ma miejsca na błąd. Skutki błędu mogą być dla Państwa bardzo kosztowne. Warto zlecić przygotowanie takich opracowań komuś kto zrobi to profesjonalnie, szybko i przede wszystkim skutecznie.

Znamy się na tym dobrze – robiliśmy to wielokrotnie.

Biznes plan

„Biznes plan jest koncepcją działania opartą o realistyczną ocenę dotychczasowych wyników, potencjału przedsiębiorstwa, warunków konkurencji oraz tendencji rozwojowych rynku i postępu techniczno -organizacyjnego, mającą przyczynić się do wzrostu jego wartości rynkowej. Biznes plan określa zadania, środki oraz niezbędne sposoby działania zwiększającą wartość rynkową przedsiębiorstwa.”

Prof. Jan W. Bossak

Korzyści:

 • biznes plan zwiększa szanse na pozyskanie finansowania zewnętrznego (banki, inwestorzy)
 • biznes plan jako dokument planistyczny pozwala prawidłowo zarządzać przedsiębiorstwem

Efekt:

 • otrzymanie dokumentu pozwalającego uzyskać kredyt lub finansowanie zewnętrzne od inwestora
 • otrzymanie dokumentu pozwalającego prawidłowo zarządzać przedsiębiorstwem

Analiza ekonomiczno-finansowa

Analiza ekonomiczno-finansowa to integralna część każdego biznes planu a także innych tego typu opracowań, np. planów naprawczych. Celem takiej analizy jest z jednej strony przedstawienie pełnej diagnozy ekonomiczno-finansowej danego podmiotu gospodarczego w okresie obecnym, zaś z drugiej zbadanie wpływu planowanych inwestycji lub innych zamierzonych działań na sytuację tego podmiotu w kolejnych okresach przyszłych.

Niektóre banki wymagają od przyszłych kredytobiorców przedstawienia zamiast kompletnego biznes planu jedynie analizy finansowej planowanego przedsięwzięcia.

Korzyści:

 • możliwość poznania aktualnej i przyszłej sytuacji ekonomiczno finansowej swojego przedsiębiorstwa
 • możliwość realnej oceny przyszłych inwestycji
 • możliwość uzyskania finansowania zewnętrznego

Efekt:

 • poznanie sytuacji ekonomiczno finansowej własnego przedsiębiorstwa
 • realna ocena możliwości inwestycyjnych
 • możliwość uzyskania kredytu lub innego finansowania zewnętrznego bez potrzeby przygotowywania całego biznes planu

Projekcja finansowa

Projekcja finansowa pozwala zaprognozować przyszłe wyniki finansowe przedsiębiorstwa. Wiele banków zamiast rozbudowanych biznes planów albo analiz finansowych wymaga prognozy finansowej na okres kredytowania, zwłaszcza przy długoterminowych kredytach inwestycyjnych.

Korzyści:

 • pozwala zobaczyć jak w przyszłości będzie się kształtowała sytuacja finansowa przedsiębiorstwa
 • pozwala szybciej reagować na negatywne skutki pewnych zdarzeń
 • wyznacza wielkości pożądane do osiągnięcia i pozwala badać odchylenia od założonych planów (budżet)
 • pozwala planować przyszłość przedsiębiorstwa

Efekt:

 • poznanie przyszłej sytuacji finansowej przedsiębiorstwa
 • planowanie przyszłości
 • uzyskanie kredytu bankowego
 • wyznaczenie celów finansowych, które chce się osiągnąć

Plan naprawczy

Plan naprawczy powinien zapewnić przywrócenie zdolności do konkurowania na rynku. Sposób naprawczy przedsiębiorstwa powinien określać restrukturyzację zobowiązań, majątku oraz zatrudnienia w przedsiębiorstwie.

Korzyści:

 • określenie przyczyn pogorszenia się kondycji przedsiębiorstwa
 • określenie działań zmierzających do poprawy sytuacji ekonomiczno finansowej przedsiębiorstwa

Efekt:

 • diagnoza sytuacji i określenie działań i kierunku poprawy kondycji ekonomiczno finansowej przedsiębiorstwa

Wyceny

Przedsiębiorstwa funkcjonujące w gospodarce rynkowej stają się coraz częściej przedmiotem specyficznych procesów, takich jak: transakcje kupna/sprzedaży, przekształcenia strukturalne – łączenia, podziały, likwidacje, prywatyzacja i restrukturyzacja.

Korzyści:

 • realna ocena wartości przedsiębiorstwa potrzebna w przypadku zakupu bądź sprzedaży przedsiębiorstwa

Efekt:

 • określenie wartości przedsiębiorstwa